Avís legal

Identificació de la societat

La informació continguda en aquestes pàgines web fa referència als serveis oferts per Plus Ultra Seguros Generals i Vida, SA d'Assegurances i Reassegurances, Societat Unipersonal, N.I.F A-30014831 (d’ara endavant Plus Ultra Seguros) amb domicili social a Plaça de les Corts 8, 28014 Madrid (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Madrid en el Full M-97.987 i en els Registres Públics d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores i d'Entitats Gestores de Fons de Pensions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, amb les claus C0517 i G0051, respectivament.

Objecte del web

Les pàgines contingudes al web, www.plusultra.es, tenen per objecte facilitar el coneixement pel públic en general de Plus Ultra Seguros, de les activitats que fa i dels serveis que presta. Plus Ultra Seguros es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar, modificacions de la informació continguda al web o en la seva configuració i presentació.

Condicions d'accés i disponibilitat

L'accés als continguts d'aquest Web té caràcter gratuït per a tots els Usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i millora del sistema o a conseqüència de les circumstàncies exposades a l'apartat IV paràgraf 3).

Sense perjudici de l'assenyalat anteriorment, l'operativa relativa a l'apartat d'"Accés Restringit" es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les Condicions Generals. Aquestes condicions particulars es recullen en el contracte d'accés a aquest servei, que s'entrega al client abans de l'activació d'aquest. L'usuari accepta que en prémer en els enllaços (links) que li dirigeixin a webs de terceres empreses deixa de navegar a Plus Ultra Seguros, exonerant a Plus Ultra Seguros, de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses. L'usuari deixa de navegar a Plus Ultra Seguros, quan al web enllaçat no aparegui la marca Plus Ultra Seguros, i la direcció o nom de domini no contingui la denominació Plus Ultra Seguros.

Exoneració de responsabilitats

  1. Per ús indegut: En accedir a aquest Web s'accepta que Plus Ultra Seguros, no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi d'aquest accés o ús de la informació d'aquest web o per l'accés a altres materials a Internet a través de les connexions amb aquest web.
  2. Per continguts de tercers: El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquestes pàgines web. Plus Ultra Seguros, no respondrà ni garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  3. Per errades tecnològiques alienes o pròpies: Plus Ultra Seguros no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, Internet, etc.), motivades per causes alienes a Plus Ultra Seguros, de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de Plus Ultra Seguros. Així mateix, s'exonera a Plus Ultra Seguros, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir el Client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Plus Ultra Seguros, sempre que procedeixi de fonts alienes.

Propietat intel·lectual

L'emplenament de les dades sol·licitades en els qüestionaris del web se circumscriu als requeriments propis de cada apartat, amb una finalitat i un objecte concret, descrits al mateix qüestionari, i incloent l'usuari com a candidat en l'apartat corresponent. El fet d'emplenar qualsevol formulari i enviar-lo a Plus Ultra Seguros vol dir que el remitent accepta que les dades de caràcter personal es tractaran i s'inclouran a les bases de dades de Plus Ultra Seguros.

L'entitat responsable dels fitxers es Plus Ultra Seguros, amb domicili social a Plaza de las Cortes, 8, 28014 Madrid.

Plus Ultra Seguros es compromet a respectar i afavorir l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de l'usuari, segons els termes i dins dels límits que estableixen els articles 23, 24, 25 i 26 del Reial Decret 1720/2007, on es desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari podrà exercir els drets esmentats anteriorment i revocar els diferents consentiments que hagi prestat amb aquesta clàusula de la LOPD, mitjançant una carta enviada per correu ordinari a Plus Ultra Seguros, Plaza de las Cortes, 8, 28014 Madrid, o bé mitjançant un correu electrònic a l'adreça electrònica lopd@plusultra.es.

En els supòsits en què l'usuari exerceixi el dret de cancel·lació, la finalitat del formulari no podrà dur-se a terme.

L'usuari consent expressament el tractament de les seves dades a l'efecte de rebre informació sobre els productes i serveis de Plus Ultra Seguros i d'entitats que formen part del grup assegurador Catalana Occident (www.grupocatalanaoccidente.com). En cas que no vulgui rebre tal informació, podrà manifestar-ho en qualsevol moment, utilitzant els mecanismes expressats anteriorment (correu ordinari o correu electrònic).

LSSICE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

Plus Ultra Seguros es compromet a complir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. D'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquesta llei, se'ls informa de les següents dades d'identificació: Plus Ultra Seguros: NIF A-30014831.

El nom del domini www.plusultra.es està inscrit al Registre Mercantil de Madrid amb el nom Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, al full M-97.987 obert a la societat.

Període mitjà de pagament de proveïdors

De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 7 dies, és a dir, inferior al termini màxim legal de pagament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qüestions litigioses derivades de l'existència, l'accés, l'ús o el contingut de les condicions generals, tant el client com Plus Ultra Seguros, amb renúncia expressa a qualsevol altre privilegi que pugui correspondre en aquest cas, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid.