Defensa del client

Als efectes d'impulsar i aconseguir una millora constant en la qualitat del servei a prestar als clients, així com per adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor del Client de les Entitats Financeres, les entitats del Grup Catalana Occident s'han proveït d'un Departament d'Atenció al Client i, a més, compten amb un Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat, per atendre les Queixes i Reclamacions plantejades pels seus Clients, Assegurats i Partícips.

Qualsevol Reclamació o Queixa es podrà presentar davant d'aquest Departament d'Atenció al Client, de la forma establerta en el Reglament per a la Defensa del Client (apartat “Més informació”), recomanant amb caràcter previ, la seva consulta, en especial els articles 2n i 3r sobre les respectives competències del Departament d'Atenció al Client i el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat, així com del capítol II- “Procediment per a la tramitació de les queixes i reclamacions".

El titular del Departament d'Atenció al Client és el Sr. Albert Viñolas Martínez, director de Qualitat de Servei i de Defensa del Client del Grup Catalana Occident.

Les seves dades de contacte són:

E-mail: Defensa.Cliente.GCO@grupocatalanaoccidente.com
Av. Alcalde Barnils, 63
08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 900 102 978

Per part seva, el Defensor del Client, del Partícip i de l'Associat és el Sr. Miquel Roca Junyent, prestigiós advocat i una de les persones que va participar en l'elaboració del text de la Constitució Espanyola de 1978.

En cas de disconformitat amb la resolució emesa, cal presentar la queixa o reclamació prèviament davant del Departament d'Atenció al Client esmentat; el client es pot adreçar a l'òrgan supervisor competent corresponent en cada cas assenyalant seguidament els formularis corresponents habilitats a aquest efecte, i que es troben a la seva disposició a l'apartat "Més informació":

  • Entitats Asseguradores del Grup => DGSFP
  • Bilbao Hipotecaria Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. => Banco de España
  • Grup Catalana Occident Gestió d'Actius SA, SGIIC i Catalana Occident Capital Agència de Valors, S.A.U. => CNMV
  • GCO Previsión, EPSV Individual => Govern Basc