Assegurança Multirisc Agrícola

Assegurança Multirisc Agrícola

Al teu costat en els teus projectes

En què consisteix l'assegurança multirisc agrícola?

La nostra assegurança agrícola, Agro Plus, és una assegurança multirisc pensada perquè el teu negoci agropecuari, sigui familiar o de mida mitjana, tingui en un sol producte una assegurança agropecuària amb la protecció que busques per a la teva activitat, la teva explotació i fins i tot el teu habitatge.

Avantatges d'aquesta assegurança

Agro Plus és una assegurança multirisc agrícola molt completa, amb cobertures específiques per a la teva explotació agrària i amb els millors beneficis de les pòlisses multirisc.

Cobertures específiques

T'oferim una assegurança que té en consideració les característiques pròpies de l'activitat agrícola i inclou el sector de l'hostaleria i del turisme agrari.

Inclou el teu habitatge

L'Assegurança agro Plus et permet incloure el teu habitatge a la mateixa pòlissa que la teva explotació agropecuària i incloent-hi les millors cobertures.

Extensions addicionals

Tingues a la teva disposició garanties addicionals per complementar la cobertura de la teva assegurança segons les necessitats del teu negoci.

Multirisc Agrícola

Cobertures de l'assegurança

Amb la nostra assegurança agrícola multirisc Agro Plus, comptaràs amb solucions específiques per a la teva explotació agropecuària davant una gran varietat de situacions:

 • Incendi, explosió i caiguda d'un llamp: cobrim els danys ocasionats per l'acció directa del foc a les teves instal·lacions i béns, així com les despeses sorgides com a conseqüència de les mesures preses per extingir i impedir-ne la propagació.
 • Danys atmosfèrics: com els provocats per pluges i vents de forta intensitat.
 • Danys elèctrics en instal·lacions fixes: ocasionats per oscil·lacions elèctriques o per la caiguda d'un llamp.
 • Danys per aigua, inclosa la localització i reparació d'avaria: amb aquesta garantia opcional els teus béns estaran coberts davant danys produïts per escapaments d'aigua, per aixetes no tancades o filtracions originades en edificis contigus.
 • Responsabilitat civil de l'explotació, patronal i productes: incloent-hi aquestes cobertures complementàries, respondrem i defensarem els teus interessos davant reclamacions efectuades per tercers, que estiguin relacionades amb l'explotació del teu negoci, amb accidents que pateixin els teus assalariats, amb els teus productes i fins i tot, podràs incloure-hi la responsabilitat civil per contaminació accidental sobtada.

Més cobertures opcionals

Gràcies a aquesta garantia opcional, protegiràs els teus béns en cas de robatoris produïts a la teva explotació, així com la reparació dels danys produïts com a conseqüència d'aquest.

Preguntes freqüents

L'assegurança agrícola multirisc Agro Plus està dirigida a aquells propietaris d'explotacions agrícoles, ramaderes o agropecuàries que desitgin tenir coberts múltiples riscos en una mateixa assegurança i que, a la vegada, vulguin tenir l'opció d'incloure l'assegurança del seu habitatge en el mateix contracte.

Considerem continent els següents béns, atenent sempre a la seva inclusió en el contracte de l'assegurança:

 • El conjunt de tots els elements de construcció que constitueixen l'edifici, nau o habitatge. S'hi inclouen els dipòsits fixos i sitges, fonaments, portes i finestres.
 • Construccions annexes situades a l'explotació, com casetes o murs de contenció.
 • Tanques de tancament de finques.
 • Les instal·lacions fixes dels serveis d'aigua, pisa sanitària, electricitat, telèfon, climatització, així com les d'extinció d'incendi i protecció contra robatori.
 • Tendals, rètols i rètols adherits als edificis assegurats.
 • Les obres de reforma o decoració efectuades per l'assegurat.
 • Basses per al reg.

El contingut de l'explotació inclou els següents béns:

 • Maquinària, equips electrònics, transformadors, instal·lacions d'energia solar, equips de reg, eines, útils i eines de treball propis de l'activitat agropecuària assegurada.
 • El mobiliari propi de l'explotació i els elements no fixos de decoració.
 • Les existències, considerant com a tal: primeres matèries, productes en qualsevol moment del procés de fabricació, productes destinats a la venda, adobs, pinsos, recanvis, accessoris i altres pertinences que s'utilitzin a l'activitat assegurada.

En cas d'incloure l'habitatge en el contracte de l'assegurança, els elements qualificats de contingut de l'habitatge seran el conjunt d'objectes que siguin dins per fer-lo habitable, com ara mobles, parament o efectes personals i que no formen part dels elements constructius.

Sí, si la teva activitat pertany al sector agrícola, ramader o agropecuari, especialment als sectors oví, cabrum, porcí, cunícola, granges i explotacions agrícoles en general, així com establiments relacionats amb l'hostaleria i l'agroturisme.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Revaloració automàtica

Servei de reparació