Incentius-jubilació

Incentius per a empleats

Renda per a empleats

Empleats motivats

En què consisteix l'Assegurança de rendes per a empleats?

Aquesta és la millor opció si el que busques és un incentiu per als teus empleats, que garanteixi el seu benestar i el de les seves famílies, i els proporcioni un capital en forma de renda per complementar la prestació per jubilació, que els permeti mantenir el seu nivell adquisitiu al final de la seva vida laboral activa.

Avantatges d'aquesta assegurança

Les característiques de les Assegurances de rendes per a empleats suposen un incentiu molt atractiu de cara a la seva fidelització.

Complement a la jubilació

La prestació pot estar vinculada a la jubilació, de manera que el cobrament es començarà a percebre en aquest moment.

Protecció més gran

Hi ha, a més, una cobertura per defunció de l'assegurat per la qual els beneficiaris designats percebran el capital estipulat per contracte, i fins i tot podran optar per capitals ampliats en cas de defunció per accident o accident de circulació.

Àmplies cobertures

És possible incloure, a més, una indemnització en cas d'invalidesa permanent total dictaminada per la Seguretat Social.

Informació pràctica

En els darrers temps cada vegada és més habitual trobar empreses en què l'assegurança de vida dels treballadors s'ha imposat com a forma eficient d'incentiu per al treballador i, a més, com a element empresarial per dotar de major viabilitat els seus projectes, sense haver d'incórrer contínuament en laboriosos i costosos processos de substitució d'empleats. 

Les companyies asseguradores hem posat a disposició de les empreses tota una bateria de possibilitats d'assegurament de vida per a empleats, ajustant-se al marc legal vigent i cobrint les necessitats que les empreses plantegen en cas de defunció (viduïtat i orfandat), invalidesa permanent, jubilació i dependència dels treballadors. 

Entre aquestes solucions destaquen les assegurances de renda per a empleats, que garanteixen al beneficiari corresponent, en cas de defunció de l'assegurat, una renda periòdica, que podrà ser constant o revaloritzable anualment, temporal o vitalícia, segons es determini en la pòlissa, i que podrà incloure una cobertura complementària d'invalidesa absoluta i permanent. 

Preguntes freqüents

En general qualsevol persona té com a objectiu cercar alternatives que complementin la seva jubilació, de manera que li permetin mantenir un nivell de vida similar al que tenia en la seva etapa laboral. 

L'assegurança de rendes està pensada per a aquelles persones que cerquen aquest complement econòmic, per mitjà del cobrament d'una renda periòdica, que tingui un interès i una tributació més beneficiosos que d'altres alternatives. 

En els casos en què es disposa d'un patrimoni en forma d'immoble, terrenys, accions o fons d'inversió, entre d'altres, si es vol fer-los líquids per a, per exemple, complementar la nostra jubilació, la tributació com a conseqüència de les plusvàlues obtingudes poden suposar una minva important de l'import obtingut de la venda de l'immoble. 

En canvi, per als majors de 65 anys, si els emoluments obtinguts de la venda de l'immoble s'inverteixen en una assegurança de renda vitalícia abans de sis mesos, bona part d'aquestes plusvàlues (fins a 250.000 € aproximadament) estaran exemptes. 

Per què contractar una Assegurança de rendes per a empleats?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Flexibilitat