Incentius-jubilació

Incentius per a empleats

Assegurança Estalvi col·lectiu prestació per a empreses

Compleix amb els teus empleats

En què consisteix Estalvi col·lectiu prestació?

Aquesta assegurança et permet gestionar els compromisos adquirits amb els teus treballadors en matèria d'estalvi. Es tracta d'una assegurança que s'adapta a les necessitats específiques de cada empresa, independentment de la seva mida, i que ofereix a l'empleat una retribució addicional, un premi, en el moment en què es jubila.

Avantatges d'aquesta assegurança

Estalvi col·lectiu prestació és perfecta per incentivar els teus empleats mitjançant un complement als seus ingressos amb un capital en el moment de la jubilació, que al seu torn també és una excel·lent eina de fidelització.

Compleix amb els teus compromisos

Els compromisos adquirits per les empreses amb els seus treballadors, relacionats amb la jubilació, han d'exterioritzar-se, és a dir, ser gestionats d'una forma professional i independent per una asseguradora. D'aquesta manera s'evita que alguna empresa pugui fer-ne un ús indegut en cicles recessius o crisis.

Fidelitza els teus empleats

Dotaràs els teus empleats d'un complement econòmic en el moment de la seva jubilació, que s'afegirà a la prestació que els correspongui, de manera que podran mantenir un nivell de vida similar al que tenien quan estaven en actiu.

Recuperació de capitals

Recuperaràs els capitals acumulats corresponents a aquells dels teus empleats que causin baixa, per qualsevol causa, amb anterioritat a la jubilació.

Incentius-per-a-empleats

Característiques

Es tracta d'una assegurança vinculada a la jubilació, de manera que el capital dependrà del que estableixi el conveni col·lectiu o l'acord intern o compromís adquirit per l'empresa amb els seus treballadors.

Informació pràctica

La majoria de les empreses recullen en els seus convenis col·lectius un incentiu de cara als seus empleats. Mitjançant aquests premis, el treballador rebrà un nombre determinat de mensualitats de sou quan es jubili. 

La llei obliga que els compromisos per pensions s'exterioritzin com a garantia de compliment per a empresaris i treballadors. Amb aquesta normativa, l'empresa té prohibit de cobrir aquests compromisos amb fons interns de titularitat pròpia per evitar el risc de falta de liquiditat en el moment en què s'hagi de reportar l'import al treballador. 

Les quantitats que percebran els treballadors depenen d'allò que s'indica al conveni col·lectiu corresponent i varien segons l'edat del treballador. 

Preguntes freqüents

Estalvi col·lectiu prestació són incentius que les empreses contracten per als seus treballadors, en resposta al que recullen els convenis col·lectius, com un complement a la seva retribució en el moment de la jubilació. El prenedor de l'assegurança és l'empresa i, per tant, la informació sobre aquesta la rebrà únicament l'empresa, que està obligada al pagament de la prima. 

En les assegurances de premis de jubilació, els seus beneficiaris dependràn de si es compleixen o no les condicions pactades en el contracte. Si es compleix l'acord, serà l'assegurat (el treballador) qui rebi el capital estipulat. En cas de no complir-se amb el que s'hagi pactat, el prenedor (l'empresa) podrà exercir el seu dret al rescat del capital constituït. Finalment, en cas de defunció de l'assegurat, l'empresa percebrà el reemborsament de les aportacions pagades. 

Els drets econòmics d'aquest tipus d'assegurances correspondran al prenedor (l'empresa) durant tota la seva vigència. 

El prenedor ostenta el control total de la pòlissa ja que és qui comunica a l'asseguradora si l'assegurat ha assolit el compromís acordat amb l'empresa, perquè se li aboni el capital corresponent. 

Per tant, el treballador no tindrà cap dret econòmic en cas de cessament, extinció de la relació laboral o incompliment de l'acord, amb anterioritat a la data de venciment de la pòlissa. 

Per què contractar Estalvi col·lectiu prestació?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Alta flexibilitat