Assegurança de rendes

Assegurança de rendes

Assegura't una renda mensual

Què t'ofereix la nostra assegurança?

Rendes Plus és una assegurança destinada a persones que disposin d'uns estalvis, i que vulguin maximitzar la rendibilitat dels seus diners amb l'objectiu de garantir, per al futur, un complement als seus ingressos mensuals.

Beneficis d'aquesta assegurança

Sense risc

Un complement econòmic als teus ingressos habituals, totalment garantit.

Màxima flexibilitat

T'oferim diferents opcions perquè gaudeixis de la teva renda de la manera que triïs.

Protecció

Tingues a la teva disposició una renda que garanteixi el manteniment de la teva qualitat de vida i la dels teus.

Exempcions fiscals

Excel·lent tractament fiscal de les rendes percebudes.

Assegurança de rendes

Cobertures principals

El client percebrà una renda mensual, de manera vitalícia o temporal, segons hagi triat, per augmentar d'aquesta manera els seus ingressos mensuals.

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de més risc

Preguntes freqüents

L'assegurança de Rendes Plus es pot cancel·lar un cop transcorreguda la primera anualitat, sempre que hi hagi una cobertura que destini capital als beneficiaris, és a dir, sí en el cas de rendes temporals, i no en el de rendes vitalícies. En aquest cas, el capital a rescatar dependrà del valor garantit en el moment de la contractació.

En aquesta situació el client rebrà la renda mensual que complementi els seus ingressos durant tota la vida, independentment dels anys que visqui, de manera garantida.

No, es tracta d'un producte a prima única, és a dir, es fa una aportació a l'inici de l'assegurança que et permetrà poder gaudir de la renda que et proporcioni el complement d'ingressos que busques.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Flexibilitat

Garantit

Renda vitalícia

La renda vitalícia és una assegurança que et permet rendibilitzar els teus estalvis al màxim. Fent una sola aportació, tens assegurada la percepció de la renda pactada durant tota la vida.

Característiques principals

  • El prenedor, l'assegurat i el beneficiari són la mateixa persona
  • La percepció de la renda serà, en qualsevol cas, mensual
  • Hi ha dues modalitats de percepció de la renda vitalícia a triar:
  1. Constant o creixent al 3%: en funció de si es prefereix una renda constant durant tota la vida o que es vagi incrementant any rere any
  2. Amb reversió* (25% al 100%) o sense reversió: en el supòsit “amb reversió”, el beneficiari establert en el contracte de l'assegurança percebria el percentatge contractat en cas de produir-se la defunció de l'assegurat.

*Reversió consisteix en la percepció de la renda per part d'una altra persona en cas de produir-se la defunció de l'assegurat.

Avantatges fiscals

EDAT PERCENTATGE EXEMPT
Menys de 40 anys60%
Entre 40 i 49 anys65%
Entre 50 i 59 anys72%
Entre 60 i 65 anys76%
Entre 66 i 69 anys80%
De 70 anys en endavant92%

Renda temporal

La renda temporal és una solució que t'assegura el cobrament de la renda mensual pactada durant el període de temps establert al contracte. La percepció d'aquesta renda tindrà la durada estipulada en aquest contracte i serà de 3, 5 o 10 anys, en funció de les teves necessitats..

Característiques principals

- A la renda temporal, el prenedor, l'assegurat i el beneficiari són la mateixa persona.

- La percepció de la renda serà únicament mensual.

- El període de temps de percepció de la renda serà el que s'estableix al contracte de l'assegurança. Es pot escollir entre 3, 5 o 10 anys.

- Durant la vigència del contracte, el prenedor percebrà la renda mensual estipulada. Un cop finalitzat el contracte, rebrà la prima única aportada a l'inici.

- En cas de defunció, el beneficiari designat percebrà el pagament del capital constituït fins al moment.

- És possible disposar del capital aportat una vegada transcorregut un any des de l'aportació. En cas de rescat, el capital serà equivalent al valor del mercat dels actius, amb el límit de la prestació per defunció.

Avantatges fiscals

DURADA DE LA RENDAPERCENTATGE EXEMPT
Fins a 5 anys88%
Entre 5 i 10 anys84%
Entre 10 i 15 anys80%
Més de 15 anys75%