PPA

Plans de pensions

Pla de previsió assegurat, PPA

La millor jubilació és la garantida

En què consisteix el pla de previsió assegurat (PPA)?

El nostre pla de previsió assegurat està dissenyat per complementar la teva jubilació sense dependre de l'evolució dels mercats, ja que t'ofereix un tipus d'interès garantit i, al seu torn, en rebràs un rendiment addicional derivat de les inversions fetes al pla. Especialment destinat a estalviadors que no volen assumir cap risc.

Avantatges d'aquest pla d'estalvi

Comptar amb un PPA té nombrosos avantatges que et facilitaran la manera d'estalviar:

Pensant en el teu futur

Mantingues la qualitat de vida i el nivell adquisitiu que vols quan et jubilis complementant els ingressos del sistema públic de pensions d'una manera segura i senzilla, i amb una rendibilitat mínima garantida.

Estalvia al teu ritme

Podràs adaptar les aportacions a les teves circumstàncies personals i econòmiques de cada moment, perquè la constitució d'aquest capital et suposi el mínim esforç.

Transparència

En el moment de la teva jubilació rebràs el capital garantit més els interessos generats, que se t'aniran comunicant trimestralment. A més, sempre podràs adreçar-te al teu gestor personal per preguntar-li per la situació del teu PPA.

Avantatges fiscals

Es tracta d'un producte amb una fiscalitat molt favorable, ja que podràs beneficiar-te de les desgravacions fiscals a la declaració de l'IRPF, i deduir-ne les aportacions que hi hagis fet, amb els límits establerts per llei.

Pla de pensions assegurat

Contingències

El pla de previsió assegurat, PPA Futur Creixent, estableix una sèrie de supòsits i contingències per al cobrament de les prestacions, com ara:

  • Jubilació del prenedor o contingència equivalent: en el moment de la jubilació en el règim de la Seguretat Social corresponent, sigui a l'edat ordinària, anticipada o posteriorment.
  • Incapacitat permanent: tant si es dóna per a la professió habitual com si és permanent i absoluta per a tot tipus de treball i la gran invalidesa. Tots els supòsits determinats de conformitat amb el règim corresponent de la Seguretat Social.
  • Dependència severa: en el cas de donar-se una dependència severa o gran dependència en el prenedor del pla, tenint en compte els supòsits establerts en la legislació vigent.
  • Defunció del prenedor: en cas que es produeixi la defunció del prenedor, les aportacions es podran rescatar.

Rendibilitat del PPA o pla de previsió assegurat

PPA Futur Creixent presenta un tipus d'interès trimestral conegut anticipadament durant el període de vigència del contracte.

Aquesta combinació el converteix en un sistema d'estalvi i jubilació independent de l'evolució dels mercats, contribuint així a oferir garanties de rendibilitat en un entorn segur.

Així, al contrari del que passa amb altres productes, amb el PPA no hi ha cap incertesa, ja que no pot presentar mai una rendibilitat negativa en el moment del rescat.

Fiscalitat del PPA o pla de previsió assegurat

La fiscalitat del pla de previsió assegurat, PPA Futur Creixent, presenta avantatges interessants, ja que et permeten deduir de la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques el total de les aportacions fetes. D'aquesta manera, la base imposable es redueix substancialment. La quantia límit d'aplicació per a aquesta deducció és de 8.000 euros anuals. Aquesta quantitat és deduïble íntegrament sempre que no superi el 30% de la suma de rendiments del treball i d'activitats econòmiques.

D'altra banda, en el moment del rescat, independentment de la manera que triïs per cobrar (capital, renda o rescat mixt), l'hauràs de tributar com a rendiments del treball.

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de més risc

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'algunes de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Preguntes freqüents

Aquest pla d'estalvi i jubilació va destinat a tothom que vulgui complementar els ingressos percebuts per l'administració de la Seguretat Social, per assegurar el manteniment del seu nivell de vida durant la seva etapa de jubilació.

Quan arriba la jubilació és el moment en què pots retirar el capital assegurat i els beneficis generats. En cas de necessitar fer un rescat previ a la data de jubilació, aquest pla té en compte els supòsits d'invalidesa, defunció o dependència com a contingències per disposar del capital assegurat.

Tria la modalitat d'aportació que millor s'ajusti a les teves circumstàncies i objectius entre:

  • Prima constant o creixent periòdica.
  • Prima única.
  • Aportacions extraordinàries quan ho consideris oportú.

Sí, i d'una manera senzilla i gratuïta, ja que la normativa per a aquests sistemes d'estalvi té en compte la possibilitat de traspassar els plans en tot moment.

Per què contractar el teu pla de pensions amb Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Podràs deduir-te de l'IRPF les aportacions que hagis fet al teu pla de previsió assegurat (PPA), amb un límit de 8.000 euros anuals.

Informació constant

Periòdicament t'informarem de la situació del teu PPA, perquè sàpigues en tot moment com evoluciona.

Garantit

Et comunicarem per endavant quina serà la rendibilitat garantida que t'oferirà el teu pla de previsió assegurat per a cada període.